12.82 emacspeak-flycheck

FLYCHECK == On-the-fly checking.